From – Gulabrao b. patil Age- 78 years Operation- Knee Replacement. Operation date – 3/3/2023

Home » testimonials » From – Gulabrao b. patil Age- 78 years Operation- Knee Replacement. Operation date – 3/3/2023

मी ग ल
ाबराव बी. पाटील
म . ु पो.बांबरुडख र्द
ता.पाचोरा जि.जळगाव.
मी ज ल
ै 2003 रोजी माध्यमिक शाळे त न
सेवानिव त्त
घे द ख
मी
ायचा त्रास होता म्हण न
झालो. मला ग ड
स रु
वातीस आय र्वे
दिक, होमिओपॅथिक, नॅचरोलोपॅथी चा अन भ
व घेतला. परं तु काहीच फरक पडला नाही व
केवळ भीती पोटी मी वीस वर्षे ग ड
घेद ख
ै वाने नाशिक येथील नाईन पल्स
ीचा त्रास सहन केला. माझ्या स द
हॉस्पिटलचे संचालक श्री.डॉ. दे शम ख
व श्री.डॉ.योगेश चौधरी यांच्याशी गाठ पडली. दोन्ही डॉक्टर व
त्यांच्या सहकारी स्टाफ चे कौशल्य व त्यांनी ऑपरे शनची दिलेली माहिती पाहून माझ्या मनातील भीती
नष्ट झाली. व मी ऑपरे शनला तयार झालो. व दिनांक ३/३/2023 रोजी माझे ऑपरे शन यशस्वीरित्या पार
पडले . मला कोणता त्रास किंवा वेदना आल्या नाहीत आज नऊ महिन्यानंतर मी अगदी तरुणासारखा
चालू लागलो माझा हा अन भ
व खरोखर आश्चर्य वाटला अर्थात माझ्या ऑपरे शनच्या यशाचे श्रेय ह
डॉ.योगेश चौधरी व डॉ.दे शम ख
आणि त्यांचे सहकारी स्टार यांनाच दिले पाहिजे . त्यांची सेवा वाखण्याजोगी
आहे . मी या हॉस्पिटल मधील संब धि
त डॉक्टर्स व त्यांच्या सर्व स्टाफचा मनापास न
ऋणनिर्देश व्यक्त
करतो व सर्वांचे आभार मानतो धन्यवाद.

At last – I an very Greatful and Thankful To the Doctors and their staff Memmbers.
Thank You